Randvoorwaarden

1.     Alleen organisaties in Surhuisterveen en haar regio komen in aanmerking.

        Het project dient zich ook op dit gebied te richten.

        - De organisatie waarvoor de aanvrager een aanvraag indient, moet professioneel en

        betrouwbaar zijn.

2.     Het project mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig

        onderwerp betreffen.

3.     Aan het projet mogen geen directe religieuze of politieke belangen zijn gekoppeld

        noch enig commercieel belang en/of winstoogmerk.

4.     Het project moet gericht zijn op een duurzame verbetering van de maatschappelijke

        en  sociale omgeving.

5.     Het project dient maatschappelijk draagvlak te hebben.

6.     De projectaanvraag dient altijd vergezeld te zijn van een financiële onderbouwing /

        begroting.

7.     Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld: een eerdere toewijzing aan een

        gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag.

8.     Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor projecten die al zijn

        gerealiseerd.

9.     Een nadere toelichting treft u in het beleidsplan via bijgaande link;

        Beleidsplan Stichting Spavo Fonds


Indien uw aanvraag voldoet aan genoemde criteria kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Hierbij enkele tips voor het opstellen van uw aanvraag:

- Welke bijdrage vraagt u van de Stichting Spavo Fonds?

- Waarom vindt u, dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage?

- Welke mensen / partijen zijn betrokken bij de organisatie?

- Betreft het vrijwilligers of betaalde krachten?

- Hoeveel bezoekers / deelnemers verwacht u?

- Heeft u andere organisaties benaderd voor een bijdrage? Zo ja, wie?

- Welke organisaties hebben toegezegd en hoe groot is de bijdrage?

- Ontvangt u een structurele jaarlijkse subidie? Zo ja, van wie en hoeveel?

- Welke andere inkomstenbronnen heeft uw organisatie?


Let op! Verplichte bijlagen

Graag ontvangen wij van u de volgende bijlagen bij deze aanvraag;

- begroting inclusief plan van aanpak van de activiteit / project;

- kopie uittreksel handelsregister (indien van toepassing)

- balans en verlies- en winstrekening van de vereniging van het afgelopen jaar;

- foto's van activiteit / project als deze al eerder heeft plaatsgevonden.


Privacyreglement

- voor het verwerken van uw gegevens verwijzen wij naar onze privacy-verklaring.

- met het aanvragen van een subsidie gaat u akkoord met ons privacy beleid.


Stuur of mail uw aanvraag met bijlagen naar het secretariaat.(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)